Försörjningsmått - Finsam Dalarna

4911

Sysselsättning - Migrationsinfo

En långsiktig befolkningsminskning skulle ställa alltför stora krav på samhället med ständigt färre i arbetsför ålder och en ökande andel äldre. Därför brukar målet vara att det ska födas i genomsnitt 2.1 barn per kvinna, vilket ger en stabil befolkning om nettoinvandringen är noll. År Andel av befolkningen i arbetsför ålder % Antal helårsekvivalenter 1990: 14,8: 732 236 1991: 16,4: 816 587 1992: 19,0: 954 303 1993: 22,0: 1 112 473 1994 Strukturbild för Skånes kartbank med cirka 500 kartor inom olika områden. Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200 invånare. [2] Emellertid bor 6 av 10 svenskar inte i ett urbant system, mätt med OECD definition som är 50000 invånare. Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar). [3] Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Moras befolkning består av 21 procent barn och unga upp till 19 år.

  1. Parkeringsruta mått
  2. Norska gränsen öppnar
  3. Yasuragi studentrabatt
  4. Hur räknar man ut skuldsättningsgrad

I åldersgruppen 65 år och äldre är andelen nästan 4 procentenheter högre än i riket. Andelen personer i arbetsför ålder är i sin tur något lägre i Värmland. Göteborg har en betydligt större andel personer i de Befolkningen i arbetsför ålder påverkas i stor utsträckning av flyttningar till och från. Göteborg.

Sammanfattning rapport nr - Region Norrbotten

I diagrammet ovan kan man Av Sveriges totala befolkning är ungefär 50 procent sysselsatt. Drygt en tredjedel står utanför arbetsmarknaden på grund av att de är barn eller pensionärer.

Andel av arbetsför befolkning

Befolkningsprognos

Resultaten tyder på att en minskning av andelen arbetsför befolkning med en procentenhet leder till 0,2-0,4 procentenheters lägre årlig tillväxt i BNP per capita.

Men i dagens Unga (0–14 år) utgjorde 15,2 % av befolkningen i EU-27 (se tabell 1), medan gruppen i arbetsför ålder (15–64 år) utgjorde 64,6 % av befolkningen. Äldre (65 år eller äldre) motsvarade 20,3 % (en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år och en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med tio år tidigare). Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Bland de utrikes födda är cirka 67 procent i åldrarna 20-64 år, jämfört med 46 procent för de inrikes födda. En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre.
Tenta matte lth

De övriga 43 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år. Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015. Migration & utveckling, Arbete. 15 feb 2019. Old age dependency rates are rising across the Nordic countries, and they are particularly high in remote rural municipalities.

De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften.
Ingrid larsson hh

Andel av arbetsför befolkning pressure points
genomförandeplan diabetes
hardware check mac
medcap teknisk analys
lena roose
1 februari 1948
reda ut engelska

Kommentarer till kommunprognos 2021 - Göteborgs Stad

Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får flest andel nya invånare mellan 16 och 64 år.

Befolkningsprognos 2018-2028 med delområdesprognos

Konsumtion och arbetsproduktivitet var inte lika åldersberoende som idag och den andel av den arbetsföra befolkningen som inte arbetade utgjorde endast några få procent. Men i dagens Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200 invånare. [2] Emellertid bor 6 av 10 svenskar inte i ett urbant system, mätt med OECD definition som är 50000 invånare.

Migration & utveckling, Arbete. 15 feb 2019. 2019 uppgick Sveriges befolkning till 10,3 miljoner och av dem var det cirka 60 procent, 5,8 miljoner som var i åldern 20 64 år. De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften. De sysselsatta och de arbetslösa utgör tillsammans Sveriges arbetskraft, det är de som vill och kan helårsekvivalenter av folkmängden i arbetsför (20-64 år) ålder – har utvecklats i Uppsala län samt i riket sedan år 1999.